Με εγκύκλιο που εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη,  δίνεται λύση στην πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων στο Δημόσιο, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων ευθύνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, «επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου του ιδίου επιπέδου κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων Οργανισμών ύστερα από επιλογή ή/και τοποθέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να υπηρετούν στον οικείο φορέα και ανήκουν στον κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση».

Προϋποθέσεις

Προβλέπεται η επανατοποθέτηση προϊσταμένων υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου στις αντίστοιχες δομές, εφόσον για τις θέσεις αυτές είχαν επιλεγεί ή και τοποθετηθεί βάσει ειδικών διατάξεων,

2. Υπηρετούν στον οικείο φορέα κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων και

3. Ανήκουν σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση.

Επανατοποθέτηση

Για τους δε υπαλλήλους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου κατόπιν επιλογής ή/και τοποθέτησης σε φορέα, στον οποίον ωστόσο δεν ανήκουν οργανικά, συμπεριλαμβάνονται και αυτοί στους προϊσταμένους που επανατοποθετούνται.

Για παράδειγμα, προϊστάμενος Διεύθυνσης, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα αυτά κατόπιν επιλογής ή/και τοποθέτησης βάσει ειδικών διατάξεων (π.χ. άρθρο 5 του ν. 4275/2014) και στον οποίον έχουν ανατεθεί νομίμως καθήκοντα αναπλήρωσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, βάσει των ως άνω διατάξεων επανατοποθετείται κατ’ αρχήν προϊστάμενος Διεύθυνσης κατά την έναρξη ισχύος των νέων οργανικών διατάξεων, καθώς για τη θέση αυτή είχε επιλεγεί ή/και τοποθετηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι λοιπές προαναφερόμενες 2 και 3 προϋποθέσεις.

Τυπικά Προσόντα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «υπό τους ίδιους αυτούς όρους, για την πλήρωση των κενών θέσεων ευθύνης της παρούσας περίπτωσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου υπαλλήλων που δύνανται να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων».

Ειδικότερα στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται:

«Σας ενημερώνουμε ότι στις 18 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4492/2017 (Α’ 156) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ως άνω νόμου ρυθμίζονται τα θέματα μεταβατικής τοποθέτησης των προϊσταμένων στις οργανωτικές δομές που προκύπτουν κατόπιν αναδιοργάνωσης των δομών των δημοσίων υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 ή άλλων ειδικών διατάξεων κατ’ εξουσιοδότηση των οποίων εκδίδονται οι οικείες οργανικές διατάξεις.

Ειδικότερα, για το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Οι διατάξεις της παρ. 1α ορίζουν τα εξής:

«1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, από την έναρξη ισχύος των νέων οργανικών
διατάξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή
άλλων ειδικών διατάξεων, και σε κάθε περίπτωση, μεταβατικά, μέχρι την ολοκλήρωση
των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4369/2016 (Α΄33) ή τις διατάξεις ειδικών συστημάτων επιλογής προϊσταμένων που
βρίσκονται σε ισχύ, προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες τοποθετούνται με
απόφαση του αρμόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργάνων κατά περίπτωση ως
εξής:

α) Επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται από
τις οικείες οργανικές διατάξεις, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου
του ιδίου επιπέδου κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων Οργανισμών ύστερα από
επιλογή ή/και τοποθέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να υπηρετούν στον
οικείο φορέα και ανήκουν στον κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση».

Βάσει των ως άνω διατάξεων και δεδομένου ότι η αναδιοργάνωση των
οργανωτικών δομών δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως τη λήξη της άσκησης καθηκόντων
προϊσταμένου, με τις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ότι προϊστάμενοι στις νέες
οργανωτικές δομές επιπέδου Τμήματος, Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης ή
αντίστοιχου επιπέδου επανατοποθετούνται οι προϊστάμενοι που κατά το χρόνο έναρξης
ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων:

i. ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου στις αντίστοιχες δομές, εφόσον για τις θέσεις
αυτές είχαν επιλεγεί ή και τοποθετηθεί βάσει ειδικών διατάξεων, και

ii. υπηρετούν στον οικείο φορέα κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών
διατάξεων και

iii. ανήκουν σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές
διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, ιδίως του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007), δεν αποτελούν ειδικές διατάξεις επιλογής/ή και τοποθέτησης, αλλά πάγιες διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ευθύνης κατ’ αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊστάμενου, καθώς και σε περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης ευθύνης.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου κατόπιν
επιλογής ή/και τοποθέτησης σε φορέα, στον οποίον ωστόσο δεν ανήκουν οργανικά,
συμπεριλαμβάνονται στους προϊσταμένους που επανατοποθετούνται προϊστάμενοι
σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

Παράδειγμα: Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα αυτά
κατόπιν επιλογής ή/και τοποθέτησης βάσει ειδικών διατάξεων (π.χ. άρθρο 5 του ν.
4275/2014) και στον οποίον έχουν ανατεθεί νομίμως καθήκοντα αναπλήρωσης
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, βάσει των ως άνω διατάξεων επανατοποθετείται
κατ’ αρχήν προϊστάμενος Διεύθυνσης κατά την έναρξη ισχύος των νέων οργανικών
διατάξεων, καθώς για τη θέση αυτή είχε επιλεγεί ή/και τοποθετηθεί, υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι λοιπές προαναφερόμενες ii και iii προϋποθέσεις.

Οι διατάξεις της παρ. 1β ορίζουν τα εξής:

«β) Αν οι υπάλληλοι της περίπτωσης α΄ ανά επίπεδο θέσης ευθύνης είναι περισσότεροι
από τις οργανικές μονάδες του οικείου επιπέδου, όπως προκύπτουν ύστερα από την
ισχύ των νέων οργανικών διατάξεων, τοποθετούνται προϊστάμενοι ανά επίπεδο θέσης
ευθύνης εκείνοι που διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο
επίπεδο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, υπάλληλοι που, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις της
περίπτωσης α’, δεν τοποθετούνται ως προϊστάμενοι του οικείου επιπέδου, τοποθετούνται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις προϊσταμένων στο αμέσως κατώτερο επίπεδο, η υποχρεωτική κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται τη μη τοποθέτηση, από τους ήδη υπηρετούντες σε θέση ευθύνης του επιπέδου αυτού, εκείνων που διαθέτουν το λιγότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο επίπεδο αυτό».

Με τις ως άνω διατάξεις ρυθμίζονται τα θέματα τοποθέτησης προϊσταμένων μεταβατικά στις νέες οργανωτικές δομές των φορέων, στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτει μείωση των θέσεων ευθύνης. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και εφόσον κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α δεν δύνανται να επανατοποθετηθούν όλοι οι προϊστάμενοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου στις αντίστοιχου επιπέδου δομές, εφόσον για τις θέσεις αυτές είχαν επιλεγεί ή/και τοποθετηθεί βάσει ειδικών διατάξεων, τότε οι προϊστάμενοι αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 και δεν θα τοποθετηθούν σε αντίστοιχο επίπεδο θέσης ευθύνης λόγω μείωσης των αντίστοιχων δομών και επειδή διαθέτουν τον λιγότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο επίπεδο αυτό, τοποθετούνται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα προϊστάμενοι στο αμέσως κατώτερο επίπεδο και εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, η υποχρεωτική και η κατά προτεραιότητα, κατά τα ανωτέρω, τοποθέτηση συνεπάγεται τη μη τοποθέτηση, από τους ήδη υπηρετούντες, σε θέση ευθύνης του επιπέδου αυτού, εκείνων που διαθέτουν το λιγότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο επίπεδο αυτό.

Παράδειγμα: Έστω ότι κατά τις προϊσχύουσες οργανικές διατάξεις ενός
φορέα προβλέπονταν 4 Γενικές Διευθύνσεις, 20 Διευθύνσεις και 40 Τμήματα, στις
οποίες ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου με επιλογή ή/και τοποθέτηση αντίστοιχος
αριθμός προϊσταμένων. Σύμφωνα με τις νέες οργανικές διατάξεις προβλέπονται πλέον 2
Γενικές Διευθύνσεις, 20 Διευθύνσεις και 40 Τμήματα.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1β του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 προκύπτει ότι, κατόπιν μείωσης των αντίστοιχων δομών κατά την επανατοποθέτηση των προϊσταμένων σε αντίστοιχου επιπέδου θέση ευθύνης, δεν δύνανται να επανατοποθετηθούν οι δύο προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης που έχουν το λιγότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο επίπεδο αυτό, αν και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 4492/2017. Βάσει της παρ. 1β του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 οι δύο προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης που δεν θα επανατοποθετηθούν, θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα και υποχρεωτικά ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης του αμέσως κατώτερου
επιπέδου, το οποίο συνεπάγεται ότι δεν θα τοποθετηθούν Προϊστάμενοι Διεύθυνσης
εκείνοι από τους ήδη υπηρετούντες στο επίπεδο αυτό, οι οποίοι έχουν το λιγότερο
χρόνο άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο επίπεδο αυτό.

Οι διατάξεις της παρ. 1γ ορίζουν τα εξής:

«γ) Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι για τη στελέχωση των θέσεων
ευθύνης του εκάστοτε επιπέδου, σύμφωνα με τους όρους των περιπτώσεων α’ και β’,
προϊστάμενοι τοποθετούνται υπό τους όρους των νέων οργανικών διατάξεων, υπάλληλοι του οικείου φορέα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής που τίθενται ανά επίπεδο ευθύνης από το κατά περίπτωση εφαρμοστέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων, σύμφωνα με την περίπτωση αυτή, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και η εν γένει διοικητικές τους ικανότητες. Υπό τους ίδιους αυτούς όρους, για την πλήρωση των κενών θέσεων ευθύνης της παρούσας περίπτωσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου υπαλλήλων που δύνανται να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων σύμφωνα με την περίπτωση α΄».

Με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 ρυθμίζονται οι μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων σε περίπτωση που η νέα οργανωτική δομή του φορέα προβλέπει την ύπαρξη περισσότερων θέσεων ευθύνης ή δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι ήδη κατέχοντες θέση ευθύνης για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1α και β του άρθρου 18 του ν. 4492/2017, οπότε ως προϊστάμενοι τοποθετούνται υπάλληλοι του οικείου φορέα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής που τίθενται ανά επίπεδο ευθύνης από το, κατά περίπτωση, εφαρμοστέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, είτε των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) είτε ειδικού συστήματος, συνεκτιμώντας τα ουσιαστικά προσόντα, την ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας, τη γνώση του αντικειμένου του φορέα και τις εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1γ του άρθρου 18 του ν. 4492/2017, μπορούν να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι ανωτέρου επιπέδου, υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για επανατοποθέτησή τους ως προϊστάμενοι ίδιου επιπέδου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 4492/2017. Επί παραδείγματι, υπάλληλος που ασκούσε καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος κατά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων, δύναται κατ’ αρχήν να επανατοποθετηθεί προϊστάμενος Τμήματος στις νέες οργανωτικές δομές κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 18 ή προϊστάμενος ανώτερου επιπέδου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1γ του άρθρου 18 του ν. 4492/2017.

2. Στις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι η τοποθέτηση των προϊσταμένων με τις
διατάξεις της παρ. 1 λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή σύμφωνα με ειδικές διατάξεις
επιλογής προϊσταμένων που βρίσκονται σε ισχύ. Αν κενωθούν οι θέσεις που
πληρώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1 εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις περί
αναπλήρωσης.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται οι διατάξεις του άρθρου 87 του
Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, και ιδίως οι διατάξεις της παρ. 4 οι οποίες ορίζουν
ότι: «4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την επιλογή
και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και

2. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά την παράγραφο αυτή
δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης».
Σχετική με το θέμα και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 (ΑΔΑ:
ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

Τέλος, υπενθυμίζονται οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 και συμπληρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4464/2017 (Α’ 46), σύμφωνα με τις οποίες:

«11. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο
εντός δεκαπέντε (15) ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων.

Ειδικά, στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους
της θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος
στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση
ευθύνης του ίδιου επιπέδου».

3. Οι διατάξεις της παρ. 3 ορίζουν τα εξής:

«3. Υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί, ύστερα από επιλογή, σε θέση προϊσταμένου
οργανικής μονάδας που προκηρύχθηκε εντός της τελευταίας τριετίας, εφόσον η θητεία
τους δεν έχει λήξει, καθώς και υπάλληλοι των οποίων εκκρεμεί η τοποθέτηση σε θέση
προϊσταμένου οργανικής μονάδας που προκηρύχθηκε εντός της τελευταίας τριετίας,
παραμένουν και τοποθετούνται προϊστάμενοι του οικείου επιπέδου ευθύνης μέχρι τη
λήξη της θητείας τους ως ακολούθως:

α) Αν μεσολάβησε αναδιοργάνωση των αρχικώς προκηρυχθεισών θέσεων ευθύνης, οι
υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν ή επελέγησαν να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι των
θέσεων αυτών, τοποθετούνται προϊστάμενοι στη διάδοχη οργανική μονάδα του
αντίστοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη
θέση.

β) Αν προέκυψαν περισσότερες διάδοχες οργανικές μονάδες, τοποθετούνται κατ’
επιλογήν τους με απόφαση του αρμοδίου οργάνου σε μία εξ αυτών, εφόσον ανήκουν
στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις
να προΐστανται.

γ) Αν δεν υπάρχουν διάδοχες οργανικές μονάδες, τοποθετούνται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου σε θέση του αντίστοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του
οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται
στη συγκεκριμένη θέση.

Επί των ως άνω διατάξεων διευκρινίζεται ότι η προβλεπόμενη προκήρυξη
θέσεων ευθύνης εντός της τελευταίας τριετίας προσδιορίζεται βάσει της έναρξης ισχύος
των σχετικών διατάξεων, ήτοι από 18 Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 21 του ν. 4492/2017.

4. Τέλος, οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 ορίζουν τα εξής:

«4. Οι θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίες δεν έχουν ακόμη
προκηρυχθεί, είτε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016 είτε σύμφωνα με
ειδικότερες διατάξεις, προκηρύσσονται μέσα σε ένα (1) μήνα από το χρόνο έναρξης
ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων.

5. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού».

ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Στο σημείο αυτό, αναφορικά με την εφαρμογή ειδικών συστημάτων επιλογής προϊσταμένων, υπενθυμίζονται οι διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4464/2017 (Α’ 46), σύμφωνα με τις οποίες:

«1. Μετά την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4369/2016, ειδικά συστήματα επιλογής προϊσταμένων για υπάλληλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται ή να διατηρούνται σε ισχύ με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης του τελευταίου. Προϊστάμενοι που επελέγησαν και τοποθετήθηκαν βάσει ειδικών διατάξεων έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων στο προηγούμενο εδάφιο προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους κατόπιν επιλογής.

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρείται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 4492/2017: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4492/2017, η έναρξη ισχύος
των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 είναι η 18η Οκτωβρίου 2017 και
εφαρμόζονται κατά την έναρξη ισχύος των νέων οργανικών διατάξεων.

Σε όσους φορείς έχουν ήδη εκδοθεί και τέθηκαν σε ισχύ οι νέες οργανικές διατάξεις προ της 18ης Οκτωβρίου 2017, ως ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό των προϊσταμένων
που επανατοποθετούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 είναι η έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ β’ βαθμού, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκέντρωση ενάντια στην «αξιολόγηση»

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14:00

στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

H Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο που στήριξαν και στηρίζουν την απεργία-αποχή από τις διαδικασίες «αξιολόγησης» που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες του Δημοσίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πέσει στο κενό ο εκβιασμός της Κυβέρνησης. Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Κυβέρνηση, προωθώντας την αντισυνταγματική τροπολογία και με την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρησαν να κάμψουν το φρόνημα των Δημοσίων Υπαλλήλων και να σπάσουν την απεργία-αποχή.

Η απάντηση των εργαζόμενων στο Δημόσιο ήταν αποστομωτική. Η απεργία συνεχίζεται με ποσοστά συμμετοχής της τάξης του 75%. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική νίκη του συνδικαλιστικού μας κινήματος γιατί ακυρώσαμε στην πράξη ένα μνημονιακό προαπαιτούμενο μεταξύ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των δανειστών.

Αυτό για το οποίο επείγεται η Κυβέρνηση, πέραν των μακροπρόθεσμων στοχεύσεων για συρρίκνωση του Δημοσίου και τη δημιουργία ενός επιτελικού κράτους, είναι να εμφανίσει στους «θεσμούς» ότι υλοποίησε την «αξιολόγηση» του προσωπικού στο Δημόσιο, ενόψει της δικιάς της αξιολόγησης απ’ αυτούς. Ο πανικός της μπροστά στην αποφασιστική στάση του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος την οδήγησε σε ανοιχτές απειλές και πρακτικές τρομοκράτησης.

H δυναμική συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία-αποχή έχει ήδη απονομιμοποιήσει πλήρως κάθε διαδικασία «αξιολόγησης» και έχει ενταφιάσει το νόμο Βερναρδάκη, όπως και αυτόν του Κ. Μητσοτάκη.

Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά τη μάχη μέχρι και τη λήξη των προθεσμιών που έθεσε η Υπουργός για την κατάθεση «αξιολογήσεων» από τους αξιολογητές Β΄ (23 Οκτώβρη) και όλο το επόμενο διάστημα. Αξιοποιούμε όλες τις μορφές αγωνιστικής παρέμβασης(Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις με διευθυντές, καταλήψεις, αποκλεισμούς, ενημέρωση των πολιτών), προκειμένου να υπερασπίσουμε την απεργία-αποχή. Η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του απεργιακού αγωνιστικού ρεύματος και η νίκη του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος στο ζήτημα της «αξιολόγησης» θα επιτρέψει να σχεδιαστεί από καλύτερες θέσεις η αντεπίθεση για την αποτροπή των προαπαιτούμενων μέτρων για την τρίτη αξιολόγηση και την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου.

Η ολοκληρωτική ακύρωση της «αξιολόγησης», μέσα από τη συλλογική μας δράση, μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα για τη συνέχιση των αγώνων με στόχο τη δυναμική διεκδίκηση μαζικών διορισμών σε όλο το Δημόσιο για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, μονιμοποίησης των συμβασιούχων, αυξήσεων στους μισθούς και κατάργησης των αντιασφαλιστικών νόμων με αυξήσεις στις συντάξεις. Να αποτρέψουμε, επίσης, την εκπαιδευτική αντιδραστική μεταρρύθμιση καθ’ υπόδειξη του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αντιδραστική μεταρρύθμιση στην Υγεία και ευρύτερα στο Δημόσιο, τον νέο συνδικαλιστικό νόμο και τη φαλκίδευση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και του δικαιώματος στην απεργία.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της, τα μέλη των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και των Σωματείων-Συλλόγων της Αττικής να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017, στις 14:00, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15).

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται την ημέρα και ώρα που επικυρώνεται και τυπικά η πλήρης αποτυχία της Κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων στο Δημόσιο και να σπάσει την απεργία-αποχή με την αντισυνταγματική και αντεργατική τροπολογία της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το μήνυμά μας θα ακουστεί για μια ακόμη φορά:

·        Η αντιλαϊκή αξιολόγηση θα μείνει στα χαρτιά.

·        ΟΧΙ στη συρρίκνωση και τη διάλυση του Δημοσίου.

·        ΟΧΙ στην παράδοση Κοινωνικών Υπηρεσιών σε ιδιώτες.

·        Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία – Υγεία – Πρόνοια – Ασφάλιση για όλο τον Λαό.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Συγκέντρωση ενάντια στην «αξιολόγηση» Δευτέρα 23.10.2017

Λύση στο ζήτημα των ενστάσεων για μεταπτυχιακούς τίτλους ή διδακτορικά διπλώματα που έχουν καταθέσει δημόσιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες τους κατά τη διαδικασία κατάταξης σε μισθολογικά κλιμάκια ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες κρίσεων για θέση ευθύνης επιχειρεί το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να λύσει μέσω του ΑΣΕΠ

 

Ειδικότερα η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία ΄Ολγα Γεροβασίλη υπέγραψε την απόφαση και εκδόθηκε χθες το βράδυ σε ΦΕΚ η συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής στο ΑΣΕΠ η οποία θα εξετάζει ενστάσεις επί της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών υπαλλήλων με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα.

 

Ορίζεται ότι η Επιτροπή, είναι τριμελής και αποτελείται από ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του και δυο μέλη του Α.Σ.Ε.Π., ως μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, ως γραμματείς της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων και στα μέλη της δεν θα καταβάλλεται αμοιβή. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

Έτσι οι ενστάσεις οι οποίες υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή του ΑΣΕΠ.

Το κομβικό στοιχείο της υπόθεσης είναι, μεταξύ άλλων, ότι πρόσθετα μισθολογικά κλιμάκια λαμβάνουν οι προσοντούχοι εργαζόμενοι στο δημόσιο μόνο εφόσον υπάρχει συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με το αντικείμενο απασχόλησής τους.

Στα συνημμένα έγγραφα το ΦΕΚ

 

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/176764/bloko-meso-asep-sta-mi-symvata-me-tis-theseis-metaptyxiaka

Τροπολογία για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης στο Δημόσιο κατέθεσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Προβλέπει τη διασύνδεση της αξιολόγησης με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, ενώ θέτει αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την κατάθεση της έκθεσης αξιολόγησης, ώστε να «ξεμπλοκάρει» η διαδικασία, καθώς το 80% των υπαλλήλων αρνείται να αξιολογηθεί.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι αν οι αξιολογητές δεν εκπληρώσουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων. Εξαιρούνται οι προκηρύξεις για θέσεις ευθύνης που είναι σε εκκρεμότητα.

Παράλληλα δίνεται περιθώριο 10 ημερών σε αξιολογητές και αξιολογούμενους για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που τους αναλογούν. Εάν ο αξιολογούμενος υπάλληλος δεν έχει προμηθευτεί και υποβάλλει στον πρώτο αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησής του εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η διαδικασία δεν αναστέλλεται αλλά η έκθεση συντάσσεται από τον πρώτο αξιολογητή χωρίς να υπάρξει η προβλεπόμενη συμβουλευτική συνέντευξη. Ακολούθως η έκθεση παραδίδεται, εντός 10ημέρου, στον δεύτερο αξιολογητή, ο οποίος έχει το ίδιο χρονικό περιθώριο για να την συμπληρώσει στο σκέλος που τον αφορά και να την υποβάλλει στην οικεία Διεύθυνση της υπηρεσίας του.

Το χρονοδιάγραμμα αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευση της ρύθμισης στο ΦΕΚ και η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε ένα μήνα.

Για να συντομευθούν περαιτέρω οι διαδικασίες, με την συγκεκριμένη τροπολογία δεν είναι απαραίτητη η προμήθεια των εντύπων αξιολόγησης από το Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν έντυπο που είναι προσαρτώμενο σε σχετική υπουργική απόφαση του 2016.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ».

 

Όλη η τροπολογία και η αιτιολογική έκθεση εδώ

Με το νέο σύστημα κινητικότητας, που μπαίνει σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, η αξιολόγηση των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα γίνεται από τριμελές όργανο του φορέα που έχει ζητήσει να δεχτεί υπαλλήλους για την κάλυψη των κενών του. Το όργανο αυτό θα στελεχώνεται από τον γενικό διευθυντή και τον διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η προς κάλυψη θέση, καθώς και τον διευθυντή προσωπικού του φορέα, αλλά και με τον προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και ο οποίος δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων, όπως αναφέρει μια ακόμη προσθήκη.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται πάνω σε τέσσερα κριτήρια:
α) τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν
β) τις εκθέσεις αξιολόγησής τους
γ) την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο
δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους

Τελευταίο στάδιο

Για το τελευταίο στάδιο, της διαδικασίας αξιολόγησης πριν ολοκληρωθεί μια μετάταξη, προβλέπεται ηδυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων. Ούτως ή άλλως όμως, βάσει της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας, εισάγεται η υποχρέωση να περιλαμβάνεται στα πρακτικά επιλογής συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων. Προβλέπεται, δε, να καθορίζονται και τρεις επιλαχόντες για τη θέση, εφόσον υπάρχουν.

Ακόμη, στην τελική του μορφή, το νομοσχέδιο για την κινητικότηταδιευκρινίζει για τους Δήμουςότι«ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου».

Προϋποθέσεις

Η έτερη σημαντική αλλαγή που αποτυπώνεται στο τελικό νομοσχέδιο αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων στο σύστημα κινητικότητας. Συγκεκριμένα, πέφτει στο 50% (από 65%) το ελάχιστο ποσοστό των θέσεων που πρέπει να έχει καλυμμένο ένας φορέας, ώστε οι υπάλληλοί του να έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη μετακίνησή τους σε άλλη υπηρεσία. Εν ολίγοις, υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που έχουν κενές το 50% και άνω των θέσεών τους δεν θα έχουν δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης. Για τους δήμους με πληθυσμό κάτω των 90.000 κατοίκων, το ποσοστό των κενών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 35%.

Η κινητικότητα θα έχει αμιγώς εθελοντικά χαρακτηριστικά και θα διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Οι μετατάξεις θα διενεργούνται με ενιαία σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι μετακινήσεις θα διεξάγονται ως αποσπάσεις διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες.

Δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα κινητικότητας έχουν, συνοπτικά, οι υπάλληλοι που:
-έχουν συμπληρώσει διετία από τον διορισμό τους
-έχουν συμπληρώσει διετία από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση – εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι μετακινηθούν προς υπηρεσίες της παραμεθορίου ή ορεινών και νησιωτικών περιοχών
-έχουν μεταταχθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου σε υπηρεσίες απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7 έτη παραμονής – όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη παραμονής έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν άλλες θέσεις εντός της ίδιας παραμεθόριας περιοχής.

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/kinitikotita-pos-tha-axiologountai-oi-ipopsifioi-gia-metataxi-ta-41-kritiria/

Ένα πλέγμα αλλαγών, 13 συνολικά στον αριθμό τους, έρχονται στο δημόσιο τομέα, στον απόηχο της συμφωνίας κυβέρνησης – δανειστών και το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. στο δημόσιο φέρνει το νέο Μνημόνιο που ψηφίσθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη Βουλή. Μεταξύ άλλων προβλέπει ανώτατα όρια στη μισθολογική δαπάνη αλλά και στο πλήθος των δημοσίων υπαλλήλων.

Μερίδα των αλλαγών έχει συμπεριληφθεί σε πλήθος μνημονιακών νομοθετημάτων, περιλαμβάνονται εκ νέου όμως με κάποιες υποτυπώδεις αλλαγές. Αυτή τη φορά όμως, οι ενέργειες που πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση συνοδεύονται από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν από τον τρέχοντα μήνα μέχρι και τα μέσα του 2018:

 • Μεσοπρόθεσμο πλαφόν στο μισθολογικό κόστος και στο πλήθος των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2020 – 2021
 • Υιοθέτηση τριετούς στρατηγική μεταρρύθμισης στο Δημόσιο
 • Οι αποζημιώσεις για την επικίνδυνη εργασία θα ευθυγραμμιστούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ( μέχρι τον Ιούνιο του 2017 )
 • Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ( μέχρι τον Ιούνιο του 2017 )
 • Κινητικότητα στο Δημόσιο ( Σεπτέμβριος 2017 )
 • Μέτρα καλύτερου συντονισμού των ενεργειών των Υπουργείων (έως τον Οκτώβριο του 2017)
 • Τοποθέτηση γραμματέων στα Υπουργεία ( έως το Δεκέμβριο του 2017)
 • Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου (μέχρι το Δεκέμβριο του 2017)
 • Παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια (Ιανουάριος του 2018 )
 • Μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών (μέχρι τον Ιανουάριο του 2018)
 • Διορισμοί επιτελικών στελεχών του Δημοσίου σε διευθυντικές θέσεις (μέχρι τον Απρίλιο του 2018)
 • Πρόσβαση των πολιτών στη νομοθεσία (υλοποίηση προγράμματος μέχρι τον Ιούνιο του 2018)
 • Συνέχιση εντοπισμού παράνομων προσλήψεων στο Δημόσιο

Πιο αναλυτικά:

1) Μεσοπρόθεσμο πλαφόν στο μισθολογικό κόστος και στο πλήθος των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2020 – 2021

Το Μνημόνιο αναφέρει πως το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2017-20 θα καθορίσει ανώτατα όρια για το μισθολογικό κόστος και το επίπεδο δημόσιας απασχόλησης για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και θα εξασφαλίσει μια πτωτική πορεία του μισθολογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της περιόδου, μεταξύ άλλων με τη χρήση του κανόνα προσλήψεων -αποχωρήσεων.

Η αναλογία προσλήψεων -αποχωρήσεων θα μεταβληθεί από το 1: 5 το 2016 στο 1: 4 το 2017 και το 1: 3 το 2018, ενώ θα απαλλάσσεται από τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου αριθμού προσλήψεων εκείνων που οφείλονται στην κινητικότητα του προσωπικού στο δημόσιο τομέα, εκτός από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Οι μετατροπές των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου μετά από οριστική απόφαση του Δικαστηρίου θα απαιτήσουν τη λήψη μέτρων για να εξασφαλιστεί η τήρηση του προβλεπόμενου μισθολογικού κόστους στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018-21.

Επιπλέον, θα τεθεί ένα ανώτατο όριο στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο μέσος όρος των συμβάσεων που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στη βάση δεδομένων της απογραφής, παραμένει αμετάβλητο το 2017 και το 2018 σε σύγκριση με το 2016, διατηρώντας το προβλεπόμενο μισθολογικό κόστος της γενικής κυβέρνησης.

Πρόσθετες προσωρινές συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών που προέρχονται από την κρίση των προσφύγων, τις φυσικές καταστροφές και την ανθρωπιστική κρίση θα εξαιρεθούν από το ανώτατο όριο.

2) Υιοθέτηση τριετούς στρατηγική μεταρρύθμισης

Μέχρι το Μάιο του 2017, με βάση την ήδη εγκριθείσα νομοθεσία, η κυβέρνηση θα οριστικοποιήσει και θα υιοθετήσει μία τριετή στρατηγική μεταρρύθμισης (2017-2019), σε συμφωνία με την Κομισιόν, για :
•    την αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών
•    τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών
•    τη βελτιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
•    την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
•    την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
•    μια επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία πρέπει να προβλέπει
(α) τον ισχυρότερο συντονισμό των πολιτικών, τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού για την έγκαιρη αξιολόγηση και την ικανοποίηση των αναγκών πρόσληψης, την ενίσχυση των μονάδων πολιτικής σε βασικούς τομείς
(β) σημαντική αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις δύο βαθμίδες με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών των τοπικών αρχών
(γ) εξορθολογισμό στις ΔΕΚΟ και τοπικές επιχειρήσεις.
(δ) τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών πρόσληψης •
(ε) βελτιωμένη κινητικότητα στον δημόσιο τομέα για την καλύτερη χρήση των πόρων.

3) Οι αποζημιώσεις για την επικίνδυνη εργασία θα ευθυγραμμιστούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (μέχρι τον Ιούνιο του 2017)

Οι αποζημιώσεις για επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία θα ευθυγραμμιστούν με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι τον Ιούνιο του 2017, μέσω, μεταξύ άλλων, της εμπειρογνωμοσύνης που παρέχεται από το διαθέσιμο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας (βασικό παραδοτέο).

4) Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ( μέχρι τον Ιούνιο του 2017)

Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες και θα εκδώσουν την απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του αναθεωρημένου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης (προαπαιτούμενο). Η πρώτη αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο).

5) Κινητικότητα στο Δημόσιο (Σεπτέμβριος 2017)

Προκειμένου να εφαρμοστεί το σχήμα της μόνιμης κινητικότητας στο Δημόσιο, τα οργανογράμματα όλων των Υπουργείων που χρειάζονται αναδιοργάνωση (που θα προσδιοριστούν στο Τεχνικό Μνημόνιο, με βάση έναν κατάλογο που θα παράσχουν οι αρχές) θα υποβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (προαπαιτούμενη δράση).

Οι περιγραφές θέσεων εργασίας θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Αύγουστο του 2017, με τη συνεργασία της τεχνικής βοήθειας (βασικό παραδοτέο) και το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο).

Η τελική απόφαση για την κινητικότητα των εργαζομένων θα ληφθεί από την υπηρεσία λήψης με κενή θέση, χωρίς συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων.

6) Μέτρα καλύτερου συντονισμού των ενεργειών των Υπουργείων (έως τον Οκτώβριο του 2017)

Η κυβέρνηση θα πρέπει, μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο), -να αναπτύξει νέες δομές στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης που να είναι υπεύθυνες για την προετοιμασία και τη διαιτησία των πολιτικών. – να δημιουργήσει μια αποτελεσματική διαδικασία διυπουργικής διαβούλευσης πριν από την έναρξη των νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας που θα διασφαλίζει ότι η υποβολή όλων των τροποποιήσεων της νομοθεσίας συντονίζεται με κεντρικό τρόπο. Οι τελευταίες θα υλοποιηθούν κυρίως με την ενίσχυση του ρόλου της υφιστάμενης Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και των προπαρασκευαστικών οργάνων εποπτείας και διακυβέρνησης της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα υπουργεία και ειδικότερα στο Συμβούλιο Μεταρρυθμίσεων.

7) Τοποθέτηση γραμματέων στα Υπουργεία (έως το Δεκέμβριο του 2017)

Η κυβέρνηση:

– θα υποβάλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό της ευθύνης των διοικητικών γραμματέων, (προαπαιτούμενη ενέργεια)
– θα περάσει νομοθεσία για τον καθορισμό μισθών και αποζημιώσεων για τους διοικητικούς γραμματείς (προαπαιτούμενο).
– θα οριστικοποιήσει το διορισμό όλων των μελών της επιτροπής επιλογής των διοικητικών γραμματέων (προαπαιτούμενο).

Μετά την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα απευθύνει την πρόσκληση για όλους τους διοικητικούς, αναπληρωματικούς και θεματικούς διοικητικούς γραμματείς των υπουργείων το Σεπτέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο). Όλοι οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο).

8) Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου (μέχρι το Δεκέμβριο του 2017)

Η κυβέρνηση θα ενισχύσει και θα εφαρμόσει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών ελέγχων, αξιοποιώντας την τεχνική βοήθεια.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα υποβάλουν στην Κομισιόν την πρόταση για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού ελέγχου. Το σύστημα θα εφαρμοστεί πλήρως έως το Δεκέμβριο του 2017. Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου θα αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία με τις τρέχουσες δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διοικητική μεταρρύθμιση που αναλαμβάνονται αντίστοιχα από τον ΟΟΣΑ και την εμπειρογνωμοσύνη της Γαλλίας.

9) Παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια (Ιανουάριος του 2018)

Η κυβέρνηση θα περάσει νόμο για την ολοκλήρωση του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων το 2018, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για το ενιαίο μισθολόγιο (προαπαιτούμενο).

10) Μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών (μέχρι τον Ιανουάριο του 2018)

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 το σημερινό σύστημα των προγραμμάτων σπουδών θα μεταρρυθμιστεί για να υπάρξει μια καλύτερη ερμηνεία των περιγραφών θέσεων εργασίας που θα αντικατοπτρίζεται στο μισθολόγιο.

11) Διορισμοί επιτελικών στελεχών του Δημοσίου σε διευθυντικές θέσεις (μέχρι τον Απρίλιο του 2018)

Η κυβέρνηση πρέπει έως τον Απρίλιο του 2018 να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής επιτελικών στελεχών στο Δημόσιο.

Συγκεκριμένα:

-Οι διορισμοί γενικών διευθυντών ανθρωπίνου δυναμικού τους ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2017 (προαπαιτούμενη δράση).
– Η πρόσκληση για Γενικούς Διευθυντές θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο). Οι διορισμοί τους θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο).
– Τον Ιανουάριο του 2018 θα ξεκινήσει η πρόσκληση για όλους τους διευθυντές, οι οποίοι θα διοριστούν έως τον Μάρτιο του 2018.
– Μέχρι το Μάρτιο του 2018, θα προκηρυχθεί η πρόσκληση για όλους τους Προϊσταμένους του Τμήματος και οι Αρχηγοί του Τμήματος θα διοριστούν μέχρι τον Απρίλιο του 2018 (βασικό παραδοτέο).

12) Πρόσβαση των πολιτών στη νομοθεσία (υλοποίηση προγράμματος μέχρι τον Ιούνιο του 2018)

Οι αρχές θα αναλάβουν την εφαρμογή προγράμματος για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη νομοθεσία.

Αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο κωδικοποίησης των κυριότερων νομοθεσιών που θα προταθούν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 και θα εφαρμοστούν πλήρως μέχρι τα τέλη του 2018.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, επίσης, τη δημιουργία δημόσιας και ελεύθερης πρόσβασης ηλεκτρονικής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στη νομοθεσία μέχρι τον Ιούνιο του 2018.

13) Συνέχιση εντοπισμού παράνομων προσλήψεων στο Δημόσιο

Οι αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν τις παράνομες μισθώσεις και τις προσωρινές αγωγές, καθώς και πειθαρχικές υποθέσεις, και θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα επιβολής.

www.aftodioikisi.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για το δήθεν «διογκωμένο» Δημόσιο

Ένας – ένας οι μύθοι που είχαν καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, προκειμένου να χτυπηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, καταρρέουν.

Σήμερα, καταρρέει και ο μύθος περί δήθεν «διογκωμένου» Δημοσίου στη χώρα μας, τον οποίο συντηρούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες «υπόσχονται» ότι θα λύσουν το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας μας με περαιτέρω περιορισμό του δημοσίου. Ο έσχατος λαϊκισμός!!!

Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας «Le Parisien», ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλων στη χώρα μας, ως ποσοστό επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού, είναι 7,9%,τελευταία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτελευταία στον κόσμο,με τελευταία την Ιαπωνία, που έχει 6,7%.

Τα στοιχεία της έρευνας: Ποσοστό ΔΥ ως προς το σύνολο του εργατικού δυναμικού

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Για το δήθεν «διογκωμένο» Δημόσιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της ΑΔΕΔΥ με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Όλγα Γεροβασίλη

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συναντήθηκε με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία έθεσε το σύνολο των αιτημάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Η Υπουργός έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις:

1.                 Προσλήψεις με το σταγονόμετρο και εμπαιγμός

Σχετικά με τους διορισμούς η κ. Γεροβασίλη είπε ότι το 2016 συνταξιοδοτήθηκαν 9.500 Δημόσιοι Υπάλληλοι και με βάση τον κανόνα προσλήψεων/συνταξιοδοτήσεων που έχει συμφωνηθεί με τα μνημόνια (1/5 το 2016, 1/4 το 2017 και 1/3 το 2018) το 2017 θα μπορούν να γίνουν 2.500 προσλήψεις σε όλο το Δημόσιο(!), συμπληρώνοντας πως αυτό σημαίνει «έναρξη διαδικασιών/διαγωνισμών», δηλαδή όχι υποχρεωτικά και ολοκλήρωσή τους εντός του 2017… Δεν απάντησε, βέβαια, στην επισήμανση ότι λόγω του νέου ασφαλιστικού θα μειώνονται δραστικά οι συνταξιοδοτήσεις άρα και οι διορισμοί που επιτρέπουν οι θεσμοί και δεν δεσμεύτηκε για κανένα χρονοδιάγραμμα προσλήψεων πέραν της αναφοράς της στο 2017.

Στις παρεμβάσεις μας για το ότι μας εμπαίζουν με τις εξαγγελίες για χιλιάδες διορισμούς (δηλώσεις Βερναρδάκη, Γαβρόγλου), η Υπουργός προσπάθησε να μετριάσει τις αρνητικές εντυπώσεις από τον αριθμό διορισμών που είπε, μιλώντας και για ενδεχόμενους πρόσθετους διορισμούς με «δικαστικές αποφάσεις» ή για «περιπτώσεις εξαιρέσεων» που η Κυβέρνηση θα διαπραγματευτεί με τους θεσμούς…

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η συζήτηση για τους διορισμούς στην εκπαίδευση όπου στις πιεστικές παρατηρήσεις για εγκατάλειψη των εξαγγελιών περί 20.000 προσλήψεων, προσπάθησε να «διορθώσει» λέγοντας ότι: «είχα πρόσφατα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου και συζητήσαμε το ζήτημα. Δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε προγραμματισμό. Ο Υπουργός Παιδείας επεξεργάζεται ένα σχέδιο και θα ζητήσουμε εξαίρεση από τους θεσμούς όπως κάναμε και με τους γιατρούς». Αποκαλύφθηκε έτσι ότι το περίφημο σχέδιο που διαβεβαίωναν, εμπαίζοντας εκπαιδευτικούς και κοινωνία, πρώτα ο κ. Φίλης και μετά ο κ. Γαβρόγλου, ότι κατέθεσαν στους θεσμούς (και οι δύο για πρώτη φορά) είναι ακόμη… «υπό επεξεργασία»!

2.                 Προαναγγελία απολύσεων συμβασιούχων !

«Θα καταθέσουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας τροπολογία που θα εξασφαλίζει το ζήτημα της πληρωμής των συμβασιούχων. Με το θέμα των συμβασιούχων αντιμετωπίζουμε νομικά προβλήματα, ίσως και ανυπέρβλητα. Μονιμοποίηση συμβασιούχων δε μπορεί να γίνει. Η μόνη παράταση της εργασίας που μπορούν να πάρουν είναι μέχρι το τέλος του 2017. Μετά δεν μπορώ να πω τίποτα». Στην επισήμανση πως αυτό ισοδυναμεί με προαναγγελία χιλιάδων απολύσεων, επαναλαμβάνοντας τους προκατόχους της παλαιότερων κυβερνήσεων απάντησε κυνικά: «Ο συμβασιούχος δεν απολύεται – λήγει η σύμβασή του!».

Και ενώ είναι σε όλους γνωστό ότι οι συμβασιούχοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καλύπτοντας τα τεράστια κενά του δημοσίου συνέχισε απτόητη: «Λύση για τους συμβασιούχους είναι μόνο να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ, όπου μοριοδοτείται έτσι κι αλλιώς η προϋπηρεσία αλλά χωρίς ειδική μοριοδότηση των ήδη υπηρετούντων», αποκλείοντας ακόμη και την περίπτωση όποιας προτεραιότητας σε ενδεχόμενους διαγωνισμούς (στους δεδομένα ασφυκτικά μικρούς αριθμούς διορισμών που θα εγκριθούν από τους θεσμούς).

Η Υπουργός υποστήριξε, επίσης, ότι:

«Θέλουμε ευέλικτο και αποτελεσματικό δημόσιο με μείωση του κόστους και μείωση της γραφειοκρατίας! Ανασυγκρότηση της χώρας με ανασυγκρότηση του δημοσίου. Τα νέα οργανογράμματα και η αξιολόγηση των δομών θα περιγράφουν τις ανάγκες».

Υποστηρίξαμε ότι ανασυγκρότηση του Δημοσίου στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών δεν μπορεί να υπάρξει:

 • όταν η Κυβέρνηση υλοποιεί τη Μνημονιακή δέσμευση για μικρότερο κράτος και
 • όταν οι περιορισμοί που θέτουν οι θεσμοί στις προσλήψεις δεν αμφισβητούνται και θεωρείται δεδομένη η δραστική μείωση του προσωπικού στο Δημόσιο, όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια, γεγονός που έχει οδηγήσει σε τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών.

3.                 Ιδιωτικοποίηση Τομέων του Δημοσίου

Η Υπουργός, επίσης, διαβεβαίωσε την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ότι: «Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του δημοσίου», αλλά δεν απάντησε στο:

•    αν και πότε θα καταργήσει το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την ανάθεση λειτουργιών του κράτους σε ιδιώτες – εργολάβους,

•    γιατί η ιδιωτικοποίηση συνεχίζεται τόσο με το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας όσο και με τη συρρίκνωση του Δημοσίου που οδηγεί σε εκχώρηση υπηρεσιών και λειτουργιών σε ιδιώτες,

•    για συγκεκριμένα σημερινά παραδείγματα ιδιωτικοποιήσεων που της τέθηκαν, όπως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αναθέτει σε ιδιώτες όχι μόνο τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων (δια του ΟΠΕΚΕΠΕ, εποπτευόμενου ΝΠΙΔ) αλλά και τη συμβουλευτική στήριξη των βιοκαλλιεργητών ή όπως γίνεται με το νέο κανονισμό των Περιφερειών με τον οποίο εκχωρούνται σε ιδιώτες η φωτεινή σηματοδότηση και η συντήρηση του οδικού δικτύου.

4.                 Μετατροπή συμβάσεων Ι.Δ.Α.Χ. σε Δημοσίου Δικαίου

Η Υπουργός απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο μετατροπής των ΙΔΑΧ σε μονίμους, επικαλούμενη συνταγματική απαγόρευση, σε αντίθεση με όσα υποστήριζε ο (και συνταγματολόγος) προκάτοχός της, Γ. Κατρούγκαλος.

5.                 Γενικότερα ζητήματα

Στη συζήτηση τέθηκαν ακόμα μια σειρά από συγκεκριμένα ζητήματα που έμειναν, ωστόσο, αναπάντητα:

 • το ξεπάγωμα του μισθολογίου και το ζήτημα των αυξήσεων στους μισθούς στο πλαίσιο της αποκατάστασης των μισθολογικών απωλειών από το 2009
 • ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, τη συνειδητή υπονόμευση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και των συντάξεων, την απαίτηση για διασφάλιση του εφάπαξ και επικουρικού – ζητήθηκαν επίσης εξηγήσεις γιατί στην ενοποίηση των ταμείων υπάρχει διάταξη που μιλάει για το «πλεονάζον προσωπικό» και τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία
 • η ραγδαία επέκταση της ελαστικής εργασίας με χιλιάδες προσλήψεις και με νέες μορφές εκμετάλλευσης και ομηρίας των εργαζομένων (συμβασιούχοι, ωφελούμενοι και εσχάτως και  μαθητεία (6.726 θέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες) – την αλλαγή της σχέσεις μόνιμων προς ελαστικά εργαζόμενων υπέρ των δεύτερων.
 • η επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η κατοχύρωση του δικαιώματος των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων
 • ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια των Δημοσίων Υπαλλήλων
 • το ζήτημα της συμμετοχής της ΑΔΕΔΥ και γενικότερα των εκπροσώπων των εργαζομένων στα όργανα διοίκησης του ΕΦΚΑ και άλλων νεοσύστατων οργανισμών
 • οι καθαιρέσεις διευθυντικών στελεχών Νοσηλευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας (Λαϊκό, Πτολεμαΐδα, Άρτα, Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, Ασκληπιείο κτλ) παρά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016
 • επισημάνθηκε, επίσης, εμφατικά πως, την ώρα που το εισόδημα των εργαζομένων έχει υποστεί δραματική μείωση με τα Μνημόνια, δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να συζητάει στην διαπραγμάτευση για τη 2η αξιολόγηση μέτρα παραπέρα μειώσεων μισθών και εισοδήματος όπως νέα μείωση του αφορολογήτου, περικοπή της προσωπικής διαφοράς και εφαρμογή του «κόφτη» σε μισθούς και συντάξεις κ.α. Η απάντηση της Υπουργού στο θέμα αυτό ήταν πως «η Κυβέρνηση δεν θα αποδεχτεί άλλα μέτρα!». Για να συμπληρώσει, ωστόσο, πως: «Την ώρα που κόβουμε το ΕΚΑΣ είναι εθνικό χρέος να κόψουμε λχ 300 εκατομμύρια από το Δημόσιο. Ο κόφτης αναφέρεται σε περικοπές στο Δημόσιο αλλά όχι υποχρεωτικά σε μισθούς και συντάξεις».

Κλείνοντας τη συζήτηση η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη υπήρξε αφοπλιστική με την συνολική πολιτική απάντηση στα παραπάνω ζητήματα : «Είμαστε ειλικρινείς με τον ελληνικό λαό και για αυτό θα κριθούμε. Η χώρα μας βρίσκεται σε επιτροπεία. Υλοποιούμε Μνημόνια και κινούμαστε εντός των πλαισίων που συμφωνήσαμε. Μένουμε πιστοί στις υπογραφές μας… Θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση»!!! Τι πρωτότυπο! Η έξοδος από την κρίση περνάει μέσα από την ισοπέδωση των εργαζομένων.

Είναι σαφές πως δεν μπορεί να έχει κανείς καμιά προσδοκία και καμία αυταπάτη για το αν υπάρχει καλή ή κακή εφαρμογή των Μνημονίων. Είναι σαφές πως κανείς δεν μπορεί να περιμένει κάτι θετικό από τις διαπραγματεύσεις για τη 2η αξιολόγηση.

Ο λόγος πρέπει να περάσει στους εργαζόμενους, στο δημοσιοϋπαλληλικό και εργατικό κίνημα για να ανατρέψει τη μνημονιακή λαίλαπα και τα μέτρα της 2ης αξιολόγησης συνολικά – να σπάσει τη θηλιά του χρέους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καμιά αυταπάτη – καμιά απογοήτευση – καμιά αναμονή.

Αποφασιστικός αγώνας για την ανατροπή.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ – τ.Ο.Ε.Ε - τ.Ο.Ε.Κ

Ταχ. Διεύθ. : Σολωμού 60 & Πατησίων 104 32, Αθήνα ■ Τηλ.: 210 5281485 ■ Κιν.: 6942559470, 6972692727 ■ Fax: 210 5226625, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">syllogosoek@gmail.comURL:www.syoek.gr

ΑΘΗΝΑ 19.01.2017

Αριθ.Πρωτ:151

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Κερατσινίου υπέστη ανηλεή ξυλοδαρμό από εξαγριωμένο άνεργο ο οποίος ήθελε να τον εγγράψει στα μητρώα του ΟΑΕΔ Κερατσινίου παρότι η μόνιμη κατοικία του ήταν εκτός αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Κερατσινίου. Ο Προϊστάμενος παρόλο που προσπάθησε να του εξηγήσει ότι δεν νομιμοποιείται να τον εγγράψει στην υπηρεσία του και ότι πρέπει υποχρεωτικώς να μεταβεί στο ΚΠΑ2 Πειραιά, τελικώς υπέστη όχι μόνο την εξύβρισή του από τον εκτός εαυτού άνεργο αλλά και γρονθοκόπημα.

Ο ΟΑΕΔ είναι πλέον η μοναδική υπηρεσία του Δημοσίου που στα γκισέ της υποδέχεται έναν τεράστιο αριθμό αγανακτισμένων πολιτών οι οποίοι τα τελευταία χρόνια της κρίσης έχουν υποστεί μια συστηματική πλύση εγκεφάλου από ορισμένα Κόμματα και Κυβερνήσεις αλλά και από συγκεκριμένα τηλεοπτικά κανάλια με σκοπό την δαιμονοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Και σε αυτό το σημείο πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι εν μέρει το έχουν πετύχει αφού τα καθημερινά σχεδόν επεισόδια επιθέσεων, εξυβρίσεων, απειλών και ξυλοδαρμών από τους ανέργους κατά των υπαλλήλων στον ΟΑΕΔ το αποδεικνύουν περίτρανα.

Για εμάς, τους εκπροσώπους των εργαζομένων θα ήταν πολύ εύκολο να εκδώσουμε μια πρόχειρη ανακοίνωση επιστολή στην οποία να καταδικάζουμε το γεγονός και έτσι να δείξουμε ότι κάνουμε το καθήκον μας. Όμως με αυτή την τακτική, τα προβλήματα δεν λύνονται απεναντίας αποδεδειγμένα διογκώνονται.

Παραθέτουμε μια σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν άμεσα από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ αλλά και από την Κυβέρνηση και τους φορείς εργαζομένων του ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα:

 • Άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών που υποδέχονται μεγάλο αριθμό ανέργων με επιπλέον προσωπικό security αλλά και προσθήκη στους όρους της σύμβασης με την ιδιωτική εταιρεία της υποχρέωσης της προστασίας της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων του ΟΑΕΔ αφού στους εν ισχύ όρους της σύμβασης με την ιδιωτική εταιρία αναγράφεται μόνο η υποχρέωση ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας. Παράλληλα οι Προϊστάμενοι να κάνουν χρήση του δικαιώματος τους και να ζητάνε αλλαγή του προσωπικού εφόσον ο υπάλληλος της εταιρείας κριθεί ακατάλληλος για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του.

 • Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Β7 του ΟΑΕΔ να συνεργαστεί με το ΕΚΚΔΑ για την διεξαγωγή σεμιναρίων με θέμα την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτών σε περιπτώσεις εντάσεων και διαπληκτισμών. Όλοι οι Προϊστάμενοι και όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα αυτοί που εργάζονται «πρώτη γραμμή» να συμμετέχουν χωρίς κανέναν απολύτως αποκλεισμό. Θα μπορέσουμε δηλαδή και εμείς οι εργαζόμενοι να υπερασπίζουμε καλύτερα τον ρόλο του Δημοσίου λειτουργού αφού οι αλληλο- μηνύσεις κατόπιν των εξυβρίσεων και των ξυλοδαρμών δεν οδηγούν πουθενά.

 • Άμεσος προγραμματισμός επισκέψεων στον ΟΑΕΔ και κυρίως στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που υποδέχονται τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων όπως του Κερατσινίου, Πειραιώς ή ΚΠΑ2 Αθηνών από τον Πρωθυπουργό, από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τους αρχηγούς κομμάτων αλλά ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους των εργατικών κέντρων, της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ και τους κοινωνικούς φορείς με σκοπό όχι μόνο την ενίσχυση και υποστήριξη που πρέπει να δώσουμε σαν Πολιτεία στον μοναδικό Δημόσιο φορέα καταπολέμησης της ανεργίας και της προστασίας της στέγασης αλλά και την θετική δημοσιότητα για την προσπάθεια αλλαγής της εικόνας του Δημοσίου υπαλλήλου.

 • Με βάση την ενίσχυση του παραπάνω σκοπού η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας αλλά και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η ΑΔΕΔΥ να καταγγείλουν με δελτίο τύπου τις επιθέσεις, εξυβρίσεις και τους ξυλοδαρμούς των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ αλλά και να προστατεύσουν έμπρακτα τον κόπο μας με συνεχείς αναφορές για την δουλειά των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ στις δημόσιες συζητήσεις τους αφού οι συμπολίτες μας και άνεργοι έχουν λανθασμένα την εντύπωση ότι όλοι ανεξαιρέτως οι Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι τεμπέληδες και διεφθαρμένοι που πρέπει να εκτελούν τις «εντολές» των πολιτών αφού είναι αυτοί που τους πληρώνουν.

Η σημερινή Κυβέρνηση οφείλει πολλά στους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ και εμείς οι συνδικαλιστές οφείλουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Όμως πολύ περισσότερα οφείλουν να κάνουν τα κόμματα που γέννησαν και έθρεψαν τις γνωστές σε όλους μας παθογένειες στη κοινωνία που ζούμε αλλά και την γραφειοκρατία στο Δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια.

 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                              ΛΙΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, αλλά και την ερώτηση στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας για δήθεν διόγκωση του Δημοσίου Τομέα με χιλιάδες προσλήψεις που έγιναν, επισημαίνουμε τα εξής:

1.     Στα χρόνια των μνημονίων, δηλαδή από το 2009 μέχρι σήμερα, ο αριθμός των μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό) στη χώρα μας μειώθηκε κατά 130.000 υπαλλήλους. Συγκεκριμένα από 693.000 που ήταν το 2009 σήμερα είναι 563.000. Αυτό μεταφράζεται σε συνολική μείωση που υπερβαίνει το 20%.

2.     Η αποχώρηση δεκάδων χιλιάδων υπαλλήλων, χωρίς να γίνουν παρά ελάχιστες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα και ιδιαίτερα στους τομείς του Κοινωνικού Κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Εκπαίδευση αποχώρησαν 30.000 εκπαιδευτικοί και δεν προσελήφθη ούτε ένας μόνιμος, στην Υγεία λείπουν 20.000 νοσηλευτές και 6.000 γιατροί και η ίδια κατάσταση επικρατεί στα ασφαλιστικά ταμεία, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και σε όλα τα Υπουργεία.

3.     Με δεδομένη αυτή την κατάσταση, η οποία έχει σοβαρές συνέπειες στην εξυπηρέτηση του πολίτη, είναι τουλάχιστον προκλητικό να μιλούν για «διόγκωση» εκείνοι που τα προηγούμενα χρόνια κατήργησαν φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, έθεσαν εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα και απέλυσαν Δημόσιους Υπαλλήλους. Μεγαλύτερη, δε, πρόκληση αποτελεί η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας ότι θα απολύσει Δημοσίους Υπαλλήλους οι οποίοι θα έχουν θετικές δικαστικές αποφάσεις πρόσληψης.

4.     Με βάση τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η οποία υλοποιεί ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα με τις προηγούμενες Κυβερνήσεις για παραπέρα συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα, να σταματήσει να εμπαίζει χιλιάδες συμβασιούχους, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, γιατρούς, εργαζόμενους στους Δήμους κτλ για «δήθεν» μόνιμες προσλήψεις τις οποίες εξαγγέλλει, αλλά δεν υλοποιεί ποτέ. Να προχωρήσει τώρα σε άμεσες μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο με έμφαση στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Αυτοδιοίκησης, που καταρρέουν λόγω έλλειψης προσωπικού.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Σελίδα 1 από 2

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.