'Εως τις 30 Ιουνίου 2020 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες που έχουν λάβει δάνεια του τ. ΟΕΚ να κάνουν αιτήσεις ρύθμισης των οφειλών όπως αναφέρει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της 'Ενωσης

"Ενημερώνουμε τους δανειολήπτες, που έχουν λάβει δάνεια του τέως ΟΕΚ, ότι ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις ρύθμισης των δανείων, με την διαδικασία και τις ρυθμίσεις της προγενέστερης Υπουργικής Απόφασης. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου 2020. Παράλληλα, με την νέα Απόφαση, δίνεται η δυνατότητα σε δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση για τον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του ΟΑΕΔ, χωρίς να παραιτηθούν από την αίτηση του Ν. 3869/2010, όπως ήταν αναγκαίο μέχρι σήμερα. Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δανειολήπτες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΕΚΕ και να λαμβάνουν βοήθεια από εξειδικευμένους συμβούλους".

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Α.Οι αιτήσεις

Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για τα δάνεια αυτά ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

-Αρχικά επισκέπτονται την πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και στο στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν τη «ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και τη «Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ» ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες (στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις»).

-Οι δικαιούχοι

Στη νέα ρύθμιση που αφορούν τα δάνεια του τ.ΟΕΚ μπορούν να ενταχθούν:

-Όλοι οι όσοι έχουν λάβει δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Ο.Ε.Κ. και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση (Έκτο Κεφάλαιο παρ 1).

-Δανειολήπτης που τυχόν έχει ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 (Α' 130).

-Δανειολήπτης του τ. Ο.Ε.Κ., στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο από ίδια κεφάλαια και δεν έχει ολοκληρωθεί η τμηματική εκταμίευση του συνόλου της παροχής και που με αίτησή του δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την συνέχιση της δανειοδότησης, μπορεί να ζητά την σύνταξη τροποποιητικής σύμβασης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό που έχει εκταμιευτεί και έχει λάβει. Η νέα δανειακή σύμβαση μπορεί να ενταχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας.

-Δανειολήπτης που έχει λάβει από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ και τραπεζικά κεφάλαια, δύναται να ενταχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας μόνο κατά το μέρος του δανείου που προέρχεται από τα ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ.

Σύσταση ειδικής επιτροπής που θα συγκροτηθεί για να προσδιορίσει το σύνολο των οφειλών του ΙΚΑ προς ΟΑΕΔ και τους ενταχθέντες σε αυτόν ΟΕΚ & ΟΕΕ,και προς το ΕΤΕΑ (θα ακολουθήσει Υπουργική Απόφαση που θα προσδιορίζει τον χρόνο και τον τρόπο εξόφλησης αυτών των οφειλών, ) στο άρθρο 61 , κατώτατο πλαφόν για τις εισφορές των μισθωτών, πανελλαδική επέκταση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, την οργάνωση του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αλλά και εκτεταμένες τροποποιήσεις στην ασφαλιστική νομοθεσία, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο καθορίζεται ότι το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης θα καταβάλλεται σε πανελλαδικό επίπεδο από 1η Ιανουαρίου 2017. Στη βάση αυτή επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις ωφελουμένων και προβλέπεται ότι στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα ως 25 ετών που είναι φοιτητές, ενώ περιορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως μη δυνάμενοι για εργασία με κατάργηση της περίπτωσης για όσους υπηρετούν την θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.

Αναλυτικά τα όσα προβλέπονται από το νομοσχέδιο

1. Σύσταση του «Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού , Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνενοχής»,

2. Αλλαγές στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

3. Ανατροπές στο Ασφαλιστικό –κυρίως στο κομμάτι που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των αυταπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και των εργοδοτών προς τους μισθωτούς.

Πιο αναλυτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει τις ακόλουθες αλλαγές :

Εθνικός Μηχανισμός για κοινωνική πολιτική

• Δίδεται η έννοια το όρου «Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα» (ΕΓΠΣ) ως το πληροφοριακό σύστημα όπου καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα σχετικά με τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, προστασίας και συνοχής για την παρακολούθηση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. Στο ΕΓΠΣ το οποίο αποτελείται από τρία επιμέρους υποσυστήματα, συνιστώνται τρία Ενιαία Μητρώα (Εθνικό Μητρώο Ωφελουμένων, Μητρώο Φορέων Άσκησης προνοιακης πολιτικής και Μητρώο Κοινωνικών Προγραμμάτων.
Δημιουργείται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πληροφοριακό σύστημα με τίτλο «e-πρόνοια για την πολίτη» που αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης του πολίτη στις προνοιακές υπηρεσίες.

• Ορίζεται, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής ως φορέας λήψης τελικών αποφάσεων επί θεμάτων που αφορούν χάραξη κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής

•Συνιστώνται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπ. Εργασίας, δύο διευθύνσεις και έξι τμήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του νομοσχεδίου

• Συνιστώνται για τη στελέχωση των προαναφερομένων μονάδων 39 οργανικές θέσεις τακτικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρονου (μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων υπαλλήλων από άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης).

•Παρέχεται, όμως, η δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες για την επικουρία των ανωτέρω διευθύνσεων και η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020.

Αλλαγές στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

•Επεκτείνεται από 1/1/2017 η εφαρμογή του Προγράμματος «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) σε όλους τους δήμους της χώρας. Παράλληλα εντάσσονται και τα ενήλικα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης κλπ.

• Η έννοια το εγγυημένου ποσού στο οποίο υπολογίζεται και η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ στο κάθε νοικοκυριό.

• Περιορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΕΑ που χαρακτηρίζονται ως μη δυνάμενοι για εργασία, με κατάργηση της περίπτωσης για όσους υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.

• Καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του ΚΕΑ και προβλέπονται ποινικές κυρώσεις σε βάρος όσων δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτουν αληθινά, κατά την αίτηση για ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Διορθώσεις στο ασφαλιστικό

• Προβλέπεται εξαίρεση κατηγοριών συνταξιοδοτούμενων προσώπων από τις διατάξεις περί προσαύξησης σύνταξης λόγω καταβολής αυξημένων εισφορών.

•Διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και στο Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.

•Προσδιορίζεται η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς για τους μισθωτούς με πλήρη απασχόληση και τους εργοδότες τους. Καθορίζεται το ποσοστό επί των αποδοχών που καταβάλλεται ως εισφορά για κύρια σύνταξη :

-των ασφαλισμένων μισθωτών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σε 6,67% από 1/1/2017 και

-των εργοδοτών τους σε 7,5% για το Δεκέμβριο του 2016, αναπροσαρμοσμένου τούτου ετησίως από 1/1/2017 και εφεξής ώστε την 1/1/2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,3%.

•Προσδιορίζεται η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή αυταπασχολούμενους που απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

• Καταργείται από 1/1/2017 εισφορά από ειδικό ένσημο υπέρ του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) νυν ΕΤΕΑ

• Προβλέπεται από 1/1/2017 η επιβολή προσαυξήσεων και τόκων επί του μη καταβαλλόμενου εμπρόθεσμα μέρους, από το συνολικό ποσό, της μηνιαίας εισφοράς των αυταπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών καθώς και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.

• Καθορίζεται η διαδικασία ρύθμισης των μέχρι 31/12/2016 οφειλών του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ προς τον ΕΟΠΥΥ , τον ΟΑΕΔ και τους ενταχθέντες σ΄αυτόν ΟΕΕ-ΟΕΚ καθώς και προς το ΕΤΕΑ.

• Καθορίζεται σε ποσοστό – 5% επί του συνόλου των εσόδων που εισέπραξε το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ το ποσοστό αποζημίωσης του ΙΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που παρείχε από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2016 στον ΕΟΠΥΥ.

– 2% επί του συνόλου των από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) εισπραττόμενων εσόδων του ΕΟΠΥΥ και του ΟΑΕΔ το ποσοστό αποζημίωσης του ΕΦΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που θα προσφέρει στους εν λόγω φορείς από 1/1/2017 και εφεξής. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής θα παρακρατείται κάθε μήνα από το ποσό της οφειλής των εισφορών που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ προς τους προαναφερόμενους φορείς.

Σχόλιο Συλλόγου . : (θα πρέπει να διευκρινιστεί αν το 2% είναι επιπλέον του 30% που ήδη παρακρατά στις εισφορές υπές ΟΑΕΔ το ΙΚΑ)

ΌΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Στο νομοσχέδιο «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε χτες στη Βουλή, στο άρθρο 34 προβλέπεται διάταξη σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την πληρωμή των χρεών του ΕΟΠΠΥ προς ιδιώτες γιατρούς, φαρμακεία, παρόχους υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες κ.α μέχρι του ποσού του 1,5 δις €. Ως οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί παραστατικά μέχρι και την 31.12.2011

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.