ΙΚΑ: Εγκύκλιος για την εισφορά των συνταξιούχων υπέρ ΟΑΕΔ

Εγκύκλιο που περιγράφει αναλυτικά την παρακράτηση της εισφοράς 0,20 ευρώ, από τις κύριες συντάξεις, υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ, εξέδωσε η διοίκηση του ΙΚΑ.

Τονίζεται ότι η εισφορά αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση των Ομοσπονδιών, των Σωματείων και των Συνομοσπονδιών των συνταξιούχων. Παρέχεται το δικαίωμα σε όσους συνταξιούχους δεν το επιθυμούν, να το δηλώσουν εγγράφως και να μην υπόκεινται σε σχετική παρακράτηση. Στην ίδια εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι όσοι δικαιούνται εξωϊδρυματικό επίδομα, από τον τρέχοντα μήνα, δεν υποχρεώνονται στην καταβολή της σχετικής κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα, παρέχονται διευκρινήσεις για την παρακράτηση εισφοράς του κλάδου ασθένειας σε συνταξιούχους που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ, αλλά και σε ασφαλισμένους που βρίσκονται σε φορείς που έχουν διατηρήσει αυτοτέλεια.

Ειδικότερα αναφορικά με την παρακράτηση εισφοράς 0,20 ευρώ υπέρ του λογαριασμού κοινωνικής πολιτικής του ΟΑΕΔ η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α85) θεσπίζεται εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων. Πιο συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παρ.1 του ανωτέρω άρθρου θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν.4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματίων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων. Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους για τους οποίους ήδη παρακρατείται εισφορά υπέρ ενώσεων προσώπων για τις οποίες ορίζεται εισφορά με βάση άλλες διατάξεις.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα, προκειμένου από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος να σταματήσει η παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς. Επιπροσθέτως, με την παρ.4 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι η 1/7/2016. Συνεπώς, η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πληροφορικής Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ. Α.Μ. θα προβεί σε εφάπαξ παρακράτηση αναδρομικά του ποσού από 1/7/2016, αφού παρέλθει ένας ημερολογιακός μήνας από την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου (μέσω ανάρτησης στην διαύγεια) προκειμένου να ενημερωθούν οι συνταξιούχοι σχετικά με την δυνατότητα να δηλώσουν - αιτηθούν την εξαίρεσή τους. Επίσης, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι για λόγους χρηστής διοίκησης και μόνο κατά την έναρξη εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, όσοι συνταξιούχοι δηλώσουν - αιτηθούν την εξαίρεσή τους μέσα στην περίοδο της προαναφερθείσας προθεσμίας, θα εξαιρεθούν από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου (δηλαδή θα απαλλαγούν της οποιασδήποτε παρακράτησης, από 1/7/2016).

Τρόπος διαχείρισης των αιτημάτων εξαίρεσης

Για τους ήδη συνταξιούχους :

• Έχει δημιουργηθεί εφαρμογή στο Διαδίκτυο (web) όπου εμφανίζεται σχετική ένδειξη την οποία δύναται να επιλέξουν οι συνταξιούχοι για να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την εν λόγω παρακράτηση. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με την εισαγωγή Α.Μ.Α., Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.. Σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης εκτυπώνεται σχετικό κείμενο. • Έχει δημιουργηθεί σχετική οθόνη στο λογισμικό του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα η ανωτέρω ενέργεια να γίνεται και από τους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. • Κάθε μήνα θα τηρείται κεντρικά (από τον Ανάδοχο) ενημερωμένο αρχείο με όλες τις περιπτώσεις εξαίρεσης που έχουν καταχωρηθεί και θα ενημερώνονται σχετικά τα μηχανογραφικά συστήματα του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για σχετικές ενέργειες. Για την αποφυγή αύξησης της επισκεψιμότητας στα Υποκαταστήματα, η επιλογή της εξαίρεσης δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου (web) και μόνο εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης στο web, την διαδικασία αναλαμβάνουν τα Υποκαταστήματα. Για τους εν δυνάμει συνταξιούχους: • Έχει δημιουργηθεί σχετική ένδειξη στις οθόνες των απονομών έτσι ώστε κατά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης να υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσουν την μη παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς. Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος από 1/12/2016 και εφεξής Στην ίδια εγκύκλιο, η διοίκηση του ΙΚΑ ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι συντάξεως και εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, επί του καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος, από τον μήνα Δεκέμβριο του 2016 και εφεξής. Διευκρινήσεις για την παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας

Στην εγκύκλιο το ΙΚΑ υπενθυμίζει τους φορείς ασθένειας, που έχουν διατηρήσει αυτοτέλεια έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ε.Υ.Δ.Α.Α.Π. ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) Από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ανωτέρω νόμου εξαιρούνται οι συνταξιούχοι οι οποίοι για υγειονομική κάλυψη έχουν φορέα ασθένειας εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ήτοι έναν από τους προαναφερόμενους. Ως παραδείγματα αναφέρονται οι περιπτώσεις συνταξιούχων στους οποίους καταβάλλονται ταυτόχρονα δύο συντάξεις π.χ. σύνταξη Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εξ ιδίου δικαιώματος ή λόγω θανάτου και σύνταξη γήρατος από τα τέως Ταμεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι για την δεύτερη σύνταξη που λαμβάνουν από τα εντασσόμενα στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ταμεία υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στο ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.) ή στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) αντίστοιχα, γνωρίζοντάς ότι: Καταρχήν, εξαιρούνται από την παρακράτηση ποσοστού υγειονομικής περίθαλψης για την καταβαλλόμενη από το εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ταμείο σύνταξη (κύρια ή/και επικουρική) καθώς καταβάλλουν την όποια εισφορά υπέρ Ταμείου υγείας Τράπεζας της Ελλάδος ή υπέρ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. απευθείας στα προαναφερθέντα αυτοτελή Ταμεία υγειονομικής κάλυψης. Υποχρεωτικά παρακρατείται ποσοστό 6% κλάδου υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την χορηγούμενη από το Ι.Κ.Α. -Ε. Τ. Α.Μ. σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ή λόγω θανάτου. Επιπλέον, δύναται, εάν επιθυμούν, να επιλέξουν φορέα υγειονομικής κάλυψης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των προαναφερθέντων ειδικών Ταμείων υγείας, υποβάλλοντας σχετικό περί εξαιρέσεως αίτημα στον φορέα από τον οποίο επιθυμούν να εξαιρεθούν, συνοδευόμενο από βεβαίωση του φορέα ασθενείας εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την οποία να προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης του αιτούντος σ' αυτόν και η χρονική περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης.

Η απόφαση εξαίρεσης ισχύει από την ημερομηνία αιτήσεως και στο μέλλον, συγκεκριμένα για όσο χρονικό διάστημα ο άλλος φορέας βεβαιώνει ότι ο αιτών υπάγεται στην ασφαλιστική του κάλυψη. Η εκδοθείσα κατά τα προαναφερθέντα απόφαση εξαίρεσης κοινοποιείται στον άλλον εμπλεκόμενο ασφαλιστικό φορέα. Συνταξιούχοι που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις και επιθυμούν να εξαιρεθούν από την παρακράτηση ασθένειας υπέρ Ε.Ο.Π. Υ. Υ. από την χορηγούμενη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξη πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό αίτημά τους στο αρμόδιο για την πληρωμή της σύνταξής τους Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Τα ανωτέρω ισχύουν σε κάθε περίπτωση συνταξιούχων με ταυτόχρονη υπαγωγή στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ./ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε έναν από τους φορείς ασθένειας εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

www.dikaiologitika.gr

Share this article

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.